"Me me me, ablah blah blah"

Elisha is filmmaker, cartoonist, pretty weird guy overall.

 elishamlotek@gmail.com 

 @elishamlotek